UAB „Avitelos prekyba“, juridinio asmens kodas 142054984, buveinės adresas: Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - bendrovė) yra asmens duomenų, gautų tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse, valdytojas. Tai reiškia, kad UAB „Avitelos prekyba“ savarankiškai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą. UAB „Avitelos prekyba“ valdo prekių ženklus „Avitela“ ir „Elektromarkt“.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkritį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.
 • Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Bendrovė siūlo platų prekių ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote prekes ar registruojatės mūsų svetainėse.

Duomenų gavimo šaltiniai. Mes renkame šiuos duomenis:

 • duomenis, kuriuos pateikiate Jūs patys, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms; prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • duomenis, kurie generuojami automatiškai, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis , kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai susisiekiate su mumis ar naudojatės mūsų paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
 • duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei. Tačiau, tam tikrais atvejais, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų parduotuvėse, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • galite būti užfiksuoti įmonės organizuojamų renginių metu bendroje minioje, atliekant renginio fotoreportažą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį; Jūsų sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai arba kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Elektroninių sutarčių sudarymas ir vykdymas, įskaitant bet neapsiribojant, klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, išrašyti sąskaitas už prekes ir (ar) paslaugas. Teisinis pagrindas yra sutarties su jumis vykdymas (BDAR 6 str., 1 (b)) ir privalomų teisės aktų vykdymas (BDAR 6 str. 1(c)). Duomenys šiuo tikslu tvarkomi 10 metų po sutarties įvykdymo.
 • Mūsų, kaip kreditoriaus, interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; skolų išieškojimas . Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, sudaryti su Jumis sutartis bei atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str., 1 (f)) – siekis apsaugoti mūsų finansinius interesus. Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pranešdami mums savo pagrįstą prieštaravimą. Duomenys tvarkomi 5 metus po skolinių santykių pasibaigimo.
 • Tiesioginė rinkodara . Mes tvarkome asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) tiesioginės rinkodaros tikslais. Turime teisę savo esamų klientų elektroniniu paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus apie panašias prekes ir paslaugas, su sąlyga, kad jie neprieštarauja. Duomenų tvarkymo pagrindas esamų klientų atžvilgiu yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 (f)) – t.y. mūsų siekis informuoti savo esamus klientus apie panašias prekes ir paslaugas. Jums suteikiama teisė pirkimo metu išreikšti savo prieštaravimą. Remiantis šiuo pagrindu tiesioginės rinkodaros pranešimus siųsime, jeigu Jūs tam neprieštarausite ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio pirkimo. Potencialių klientų atžvilgiu, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 str. 1(a)). Tai reiškia, kad potencialiems klientams siųsime savo pranešimus, tik jeigu jie aktyviai išreiškė savo sutikimą. Duomenys šiuo tikslu tvarkomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą.. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių neduoti sutikimo arba bet kada atšaukti savo anksčiau išreikštą sutikimą.
 • Žaidimų ir akcijų organizavimas. Kai kurių akcijų ir žaidimui organizavimui bei prizų išdavimui mums reikalingi Jūsų asmens duomenys tokie kaip vardas, pavardė, pirkimo čekio duomenys, kontaktiniai duomenys, bei duomenys, kurių gali pareikalauti VMI mokestinių prievolių vykdymui. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas – sklandus žaidimo/ akcijos vykdymas (BDAR 6 str. 1(f)) ir teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas - BDAR 6 str. 1 (c). Informuojame, kad žaidimų ir akcijų dalyvius profiliuojame pagal lyties ir amžiaus duomenis. Šie duomenys renkami turint tikslą sužinoti tam tikrą statistiką apie savo tikslinę auditoriją. Turite teisę nepateikti šių duomenų, jeigu nenorite, kad Jūsų atžvilgiu būtų vykdomas profiliavimas. Jokių teisinių ar kitokių neigiamų pasekmių toks profiliavimas nesukelia. Žaidimų ir akcijų dalyvių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o laimėtojo duomenys, tiek kiek reikalinga pagal VMI reikalavimus.
 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas) . Mes tvarkome savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą. Teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str., 1 (f)) – siekis užtikrinti saugumą ir užfiksuoti galimų pažeidimų įrodymus. Vaizdo įrašai saugomi iki 31 dienos. Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pranešdami mums savo pagrįstą prieštaravimą.
 • Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas) . Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad užtikrintume teikiamų paslaugų kokybę. Teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str., 1 (f)) – teikti kokybiškas paslaugas telefonu. Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pranešdami mums savo pagrįstą prieštaravimą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi iki 3 mėnesių.
 • Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas . Šiuo tikslu tvarkome duomenis atsakydami į skundus ir pretenzijas arba teikdami/ atsakydami į ieškinius teisme. Teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str., 1 (f)) – gintis savo interesus ir tinkamai atstovauti priežiūros institucijose. Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pranešdami mums savo pagrįstą prieštaravimą. Duomenys saugomi iki galutinio sprendimo priėmimo dienos ir tokiau tiek, kiek reikalaujama pagal dokumentų archyvavimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus.
 • Duomenis galime tvarkyti ir kitais tikslais, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz., įmonės vidinio ar išorinio audito atveju, pirkimo-pardavimo, reorganizavimo ar kitokio pertvarkymo atveju, konsultuodamiesi su teisininkais ar kitais specialistais, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, gindami savo interesus teisme ir pan. Duomenų tvarkymo pagrindas tokiais atvejais, gali būti, kai privaloma, Jūsų sutikimas, arba mūsų teisėtas interesas arba privalomų teisės aktų vykdymas.

Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams) , kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu ir kitoms įmonėms - savarankiškiems duomenų valdytojams. Informuojame, kad duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pateikiame sąrašą mūsų partnerių, kuriems gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys:

Duomenų tvarkytojas

Tvarkymo tikslas

Omnisend

Remarketingas

Hotjar

Statistikos platforma

TellQ

Aptarnavimo platforma

Facebook

Marketingo platforma

Google analytics

Statistikos platforma

Google adwords

Marketingo platforma

Google pixel

Statistikos platforma

Rackrey

Serverių nuoma

DPD

Prekių pristatymui

Venipak

Prekių pristatymui

Lpexpress

Prekių pristatymui

Paysera

Apmokėjimui

AB SEB

Apmokėjimui

Tele2

Apmokėjimui

Mokilizingas

Lizingo suteikimas

SB Lizingas

Lizingo suteikimas

GF Lizingas

Lizingo suteikimas

Adrem sandelys

Prekių pristatymas

Osama sandelys

Prekių pristatymas

ACC XML

Drop shipping paslauga

ELKO XML

Drop shipping paslauga

AVAD XML

Drop shipping paslauga

TDBALTIC XML

Drop shipping paslauga

Gjensidige

Pirkinių draudimo teikimas

SKC

Pirkinių garantijos teikimas

Emtoservis

Papildomų paslaugų teikimas

 • Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma. Norėdami gauti informacijos apie tai, kokios papildomos saugumo priemonės yra taikomos, kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas . Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pvz., UAB Creditinfo Lietuva), laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms . Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, bendrovė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Kitiems tretiesiems asmenims, jeigu toks teikimas yra būtinas ir neprieštarauja teisės aktams.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus , tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.

Under construction: The website is currently being scanned for cookies for the first time.

Būtini slapukai bus įrašomi iš karto. Kitų slapukų įrašymą į Jūsų galinį įrenginį galite valdyti iššokančiame lange atidarius mūsų svetainę. Visi, išskyrus būtinus slapukus, bus įrašomi tik su Jūsų aktyviai išreikštu sutikimu.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite šiuose adresuose: AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html .

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.


Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

 • raštu – el. paštu: [email protected].
 • žodžiu – telefonu 8 700 38500
 • raštu – adresu: Taikos pr. 15, Klaipėda
 • atvykus į bet kurią bendrovės parduotuvę.

Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.vdai.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR EKSPERTŲ KONSULTACIJOS: 8 700 77700

08:00 - 20:00
I-VII

GARANTINIS SERVISAS (KONSULTACIJOS): 8 700 38500

09:00 - 18:00
I-V